БУЏЕТСКА КОНТРОЛА - Центар за издаваштво Правног факултета

БУЏЕТСКА КОНТРОЛА

БУЏЕТСКА КОНТРОЛА

Проблематика буџетске контроле и буџета, којој је ауторка посветила овај рад обрађена је систематски и студиозно, чиме се попуњава празнина новијих радова у овој области. У монографији се апострофира да друштвени значај буџетске контроле произилази из чињенице да је буџет средство и инструмент контроле прикупљања и трошења јавних средстава...

Више детаља


1 100 РСД

Customers who bought this product also bought:

ПРЕДГОВОР

Монографија „Буџетска контрола“ др Надежде Тошић представља ажурирану, измењену и допуњену докторску  дисертацију  „Буџетска инспекција са посебним освртом на буџетски систем и управна овлашћења“ која је са одликом одбрањена почетком 2012. године на Правном факултету Универзитета у Београду.

Проблематика буџетске контроле и буџета, којој је ауторка посветила овај рад обрађена је систематски и студиозно, чиме се попуњава празнина новијих радова у овој области. У монографији се апострофира да друштвени значај буџетске контроле произилази из чињенице да је буџет средство и инструмент контроле прикупљања и трошења јавних средстава, како на  републичком, тако и на покрајинском и локалном нивоу. У раду је дат најшири историјски осврт на саме корене буџетске контроле и буџетског  система, тако што се прати развој ових установа од почетка 20. века у Србији и другим државним оквирима српског и југословенских народа, па до најновије законске регулативе, доноше- њем Закона о буџетском систему из 2009. године и одговарајуће измене и допуне у наредном периоду. Одредбама Закона о буџетском систему је проширен круг правних субјеката који могу бити контролисани, што повећава значај ове форме буџетске контроле у  буџетском систему. У монографији  се  износи  конкретан  пример  контролног  поступка  од стране буџетског инспектора, у смислу утврђивања правилности намен- ског и законитог трошења буџетских средстава од стране буџетског ко- рисника, између осталог, доношење решења (управног акта којим се налаже отклањање неправилности буџетском кориснику), улагање жалбе од стране буџетског корисника и подношење тужбе у управном спору.

У овом раду анализа је фокусирана на контролу наменског и законитог трошења буџетских, односно јавних средстава, где су најприсутније злоупотребе и то у сегменту правилности доношења плана јавних набавки од стране буџетских корисника, у процедури доношења акта о буџету и  финансијског плана организација обавезног социјалног осигурања, као и непоштовања прописане процедуре у поступку доделе уговора у области  законитог и наменског трошења јавних средстава, контроле правилности у погледу обрачуна плата итд. Такође, у раду је, ради компарације, дата организација буџетске контроле у Црној Гори, Италији и Великој Британији, при чему је указано на нека напреднија решења у овим земљама која је могуће применити и код нас. У раду се критички оцењује да практично функционисање контролних институција није успостављено у потребном обиму и динамици, мада је исто било конципирано различитим стратегијама и документима које су усвојили највиши државни органи власти и презентовали их званичницима Европске уније, као доказ политичке спремности доброг управљања буџетским и јавним средствима.

Закони и други прописи из области јавних финансија, чија се ре- гулатива у раду анализира  са аспекта надлежности  органа буџетске контроле, имају изражен антикоруптивни карактер, са крајњим циљем заштите наменског и законитог трошења јавних средстава. Поштовање законске регулативе из ових и других области широко елаборираних у раду, у  данашњем времену и будућности, битно опредељује пре свега економски и друштвени напредак Србије и повећање стандарда њених грађана. Доследним  спровођењем ових закона, уз неопходну сарадњу врховних државних органа власти са органима надлежним за контролу буџета и правосудним органима, може доћи до реализације пројектова- не економске и фискалне политике, као претпоставке за превазилажење садашње економске и социјалне кризе.

Посебан допринос ове монографије је у томе што представља користан  стручни материјал за сваког ко се бави буџетском контролом, посебно ради постизања вишег нивоа у обављању инспекцијске контроле буџета. Ово је од посебног значаја с обзиром да је у данашњим усло- вима за то заинтересована и Европска унија због компатибилности нашег правног и финансијског система са системом земаља које припадају тој заједници, као и са аспекта коришћења одређених облика развојне помоћи за коју је Србија нарочито заинтересована у овом претприступном периоду своје европске интеграције.

Београд, мај, 2013. Проф. др Стеван Лилић

  • ISBN 978-86-7630-441-7
  • Година 2013.
  • Обим 350 стр.
  • Писмо Ћирилица
  • Формат 16x24 cm

Тренутно нема коментара купаца

Само регистровани корисници могу да пошаљу коментар