МЕЂУНАРОДНО КРИВИЧНО ПРАВО - Центар за издаваштво Правног факултета

МЕЂУНАРОДНО КРИВИЧНО ПРАВО

МЕЂУНАРОДНО КРИВИЧНО ПРАВО


2 200 РСД

Customers who bought this product also bought:

 

Ова књига је примарно намењена да послужи као уџбеник студентима
Правног факултета Универзитета у Београду, као и студентима других ви-
сокошколских установа, како студентима редовних студија, тако и после-
дипломцима на мастер и докторским студијама, за припремање испита из
Међународног кривичног права, али она како по свом обиму, тако и према
приступу у обради појединих садржаја, нема само стриктно „уџбенички“ ка-
рактер, већ представља научну монографију посвећену и неким прилично
сложеним кривичноправним темама, те стога, може да послужи и другим чи-
таоцима који теже да стекну један целовит поглед на међународно кривично
право. Део садржине ове књиге ослоњен је у нормативном смислу на позитив-
но кривично право Србије, које има одговарајућу међународноправну ком-
поненту, што се примарно односи на објашњење правила просторног важења
српског кривичног права, анализу већине релевантних кривичних дела про-
тив човечности и других добара заштићених међународним правом из Главе
XXXIV Кривичног законика, као и објашњење правила међународне кривич-
ноправне помоћи са становишта правног система Србије, па стога, ова књига
може корисно да послужи и читаоцима који су примарно заинтересовани за
те аспекте српског кривичног законодавства.

Ова књига је примарно намењена да послужи као уџбеник студентима Правног факултета Универзитета у Београду, као и студентима других високошколских установа, како студентима редовних студија, тако и последипломцима на мастер и докторским студијама, за припремање испита из Међународног кривичног права, али она како по свом обиму, тако и према приступу у обради појединих садржаја, нема само стриктно „уџбенички“ кaрактер, већ представља научну монографију посвећену и неким прилично сложеним кривичноправним темама, те стога, може да послужи и другим читаоцима који теже да стекну један целовит поглед на међународно кривично право. Део садржине ове књиге ослоњен је у нормативном смислу на позитивно кривично право Србије, које има одговарајућу међународноправну компоненту, што се примарно односи на објашњење правила просторног важења српског кривичног права, анализу већине релевантних кривичних дела против човечности и других добара заштићених међународним правом из Главе XXXIV Кривичног законика, као и објашњење правила међународне кривичноправне помоћи са становишта правног система Србије, па стога, ова књига може корисно да послужи и читаоцима који су примарно заинтересовани за те аспекте српског кривичног законодавства.

  • Формат 17x24 cm
  • Повез броширан
  • Писмо Ћирилица
  • Обим 549 стр.
  • Издање 2.
  • Година 2022.
  • ISBN 978-86-6132-036-1

Тренутно нема коментара купаца

Само регистровани корисници могу да пошаљу коментар