О ПРАВЕДНОМ ПРАВУ - Центар за издаваштво и информисање Правног факултета

О ПРАВЕДНОМ ПРАВУ

О ПРАВЕДНОМ ПРАВУ

Поводом обележавања животног јубилеја деведесет година живота професора др Божидара С. Марковића давне 1993, одлучено је да се приреди књига О праведном праву. У њој су сабрана дела из опште теорије и филозофије права, сакупљена из часописа и појединачних издања и са тим избором се сам аутор сагласио.

Више детаља


1 100 РСД

НАПОМЕНА ПРИРЕЂИВАЧА

Поводом обележавања животног јубилеја деведесет година живота професора др Божидара С. Марковића давне 1993, одлучено је да се приреди књига О праведном праву. У њој су сабрана дела из опште теорије и филозофије права, сакупљена из часописа и појединачних издања и са тим избором се сам аутор сагласио. Поред тога, први пут се објављује на српском језику y сопственом преводу ауторов извод из дисертације.

Написи су преузети из следећих публикација.

О односима појма правде и развитка позитивног права, Извод из докторске тезе „Essai sur les rapports entre la notion de Justice et l’élaboration du droit privé postif“, Париз, 1930.

„Правичност као мисао и као правно искуство“, Архив за правне и друштвене науке (у даљем тексту Архив), септембар 1937.

„Правичност и правни поредак“, Архив, јануар-фебруар 1938.

„Правичност као извор права“, Архив, јануар 1939.

„Суђење по правичности“, Југословенска адвокатура, 1969, бр. 3–4.

„Суђење по правичности у општем и арбитражном праву“, Правни живот, 1986, бр. 2.

„Односи између позитивног и праведног права“, Анали Правног факултета y Београду (у даљем тексту: Анали), 1991, бр. 1–3.

„Демократија и савремено приватно право“, Бранич, септембар-октобар 1936.

„Демократија и њено приватно право“ Архив, април 1937.

Начела демократије, Београд, 1937, Библиотека „Политика и друштво“, свеска 2.

„Нормативност приватног права и политички режими“, Правна мисао, новембар–децембар 1937.

Деспотска, идеолошка и демократска држава, y књ. Правна држава ‒ Порекло и будућност једне идеје, Београд, 1991.

Оквири демократије, у штампи, Библиотека „Политика и друштво“

„Проблем основа у интерпретације приватног права y светлости учења социолошке школе“, Архив, септембар 1931.

„О методи y приватном праву“, Архив, фебруар 1934.

„Право и социологија“, Социолошки преглед, књ. 1, 1938.

„О појму позитивног права“, Архив, октобар 1940.

„О социолошком и етатистичком нормативитету y праву“, Правни живот, март-април 1990.

„О дуалитету позитивног права“, Архив, септембар 1993.

„Криза друштвених наука и мистицизам у савременој Француској“, Српски књижевни гласник од 1. маја 1935.

„Анри Капитан“ (некролог), Архив, мај 1938.

Француска мисао y праву, Београд, Библиотека „Политика и друштво“, 1939, свеска 19.

„Један поглед на филозофију права y савременој Француској“, Архив, мај-јун 1939.

„Анри Бергсон“ (некролог), Архив, фебруар 1941.

„Теорија права y филозофском систему Баруха Спинозе“, Архив, новембар 1931.

„Солидаризам и право“, Архив, април 1935.

„Живан Спасојевић“ (некролог), Архив, април 1938.

„Развитак идеје права на Београдском правном факултету“, Анали, 1992, бр. 1.

„Аналогија и дело Живана Спасојевића ‒ поводом двогодишњице једне смрти“, Архив, март 1940.

„Марксизам и право“, y књ. Зборник за теорију права IV, Београд, 1990.

„Допринос Живана Спасојевића теорији права“, Анали, 1990, бр. 4.

„Увод y правне науке“ (приказ књиге др Ђорђа Тасића Увод y правне науке, Београд,,1935), Архив, јул-август 1935.

„Научни лик Ђорђа Тасића“, y књ. Ђорђе Тасић и права човека, Нови Сад, 1993.

Увод у правне науке Ђорђа Тасића, y штампи

Ђорђе Тасић као организатор научних, истраживања, y штампи

                                                                                Проф. др Гордана Вукадиновић

  • Година 2013.
  • Писмо 390 стр.

Тренутно нема коментара купаца

Само регистровани корисници могу да пошаљу коментар