ПРАКТИКУМ ИЗ ТРГОВИНСКОГ ПРАВА - Центар за издаваштво и информисање Правног факултета

ПРАКТИКУМ ИЗ ТРГОВИНСКОГ ПРАВА

ПРАКТИКУМ ИЗ ТРГОВИНСКОГ ПРАВА

Практикум је намењен студентима основних студија Правног факултета у Београду ради њиховог увођења у практичне проблеме у привреди на часовима вежби. Због тога његова систематика прати наставни програм Трговинског права на том факултету. Он, међутим, може да послужи и студентима осталих правних факултета у Србији, па и шире, где се и даље примењује Закон о облигационим односима...

Више детаља


1 300 РСД

ПРЕДГОВОР

Намена – Практикум је намењен студентима основних студија Правног факултета у Београду ради њиховог увођења у практичне проблеме у привреди на часовима вежби. Због тога његова систематика прати наставни програм Трговинског права на том факултету. Он, међутим, може да послужи и студентима осталих правних факултета у Србији, па и шире, где се и даље примењује Закон о облигационим односима. Најзад, он може да послужи и свршеним правницима, и то на три начина. Прво, у практикуму су у бројним случајевима изнети ставови судске праксе, чиме се омогућава боље упознавање са мишљењима судова у низу спорних питања у пракси. Друго, практикум садржи мноштво образаца („мустри“) за поједине трговинскоправне послове, као што су уговори, банкарски послови, меница и друге хартије од вредности. На тај начин се практичарима помаже у њиховом састављању у пракси. Најзад, треће, чињенично стање изнето у случајевима који се разматрају у практикуму може да послужи правницима који припремају правосудни испит за савладавање вештине писања правних аката (тужби, пресуда, жалби и другог), која се проверава на писменом делу тог испита.

Садржина и структура – Практикум се састоји превенствено од бројних случајева (измишљених и стварних), које студенти треба да решавају на часовима вежби уз помоћ наставника и уз употребу Закона о облигационим односима и других прописа. Циљ је да се код студената већ на факултету развија способност за практично правно размишљање и вештина примене општих правних правила на појединачне случајеве у пракси.

Практикум је подељен на четири дела: 1) Увод, 2) Уговорно трговинско право, 3) Банкарско право, и 4) Право хартија од вредности. Сваки део се састоји од неколико глава, од којих је свака намењена одређеном институту трговинског права или њиховом скупу (нпр. уговор о продаји, уговори о туристичким услугама, кредитни послови, меница). На почетку сваке главе наведени су важећи правни извори (прописи) који уређују институт којем је глава намењена. Затим се постављају најбитнија теоријска питања ради провере способности читаоца да се упусти у решавање датих случајева. Опис случаја се састоји од излагања чињеничног стања, давања практичних питања, која читаоцу могу да помогну у његовом решавању, и помоћи у виду цитирања чланова закона или других правних извора, чија правила би могла, по мишљењу писаца, да се примене. У фуснотама су дати ставови судова код појединих случајева, како би читалац могао да се упозна са судским размишљањем о истом чињеничном стању. На крају појединих глава, где су писци нашли за сходно, излажу се примери одговарајућих трговачкоправних аката (уговора, банкарских послова, меница и слично). Ни у једном случају писци нису дали своје мишљење као коначно, јер сматрају изложено чињенично стање само као основу за расправу на часу.

Настанак – Овај практикум је настао од Практикума из трговинског права др Небојше Јовановића објављеног 1999. год. Објављивање овог практикума изазвала су три основна разлога. Прво, у наставном плану Правног факултета Универзитета у Београду из Трговинског права је издвојен његов статусни део у посебан предмет под називом „Компанијско право“. Тиме је настала потреба да се за предмет Трговинско право напише посебан практикум. Друго, тираж старог практикума је одавно исцрпљен, тако да се у настави, а нарочито на часовима вежби, јавила потреба за оваквом врстом учила. Треће, низ прописа на којим је заснован стари практикум је укинут или измењен након његовог објављивања, тако да је било нужно разматрање нових прописа који су у међувремену донети.

Заслуга – Практикум је објављен залагањем др Мирјане Радовић, доцента Правног факултета Универзитета у Београду. Она је новим идејама осавременила део старог практикума који се односи на облигационе односе у привреди, одабрала случајеве који се још могу користити из старог практикума и написала нове случајеве, првенствено у делу о уговорима о превозу, туристичким уговорима, банкарским пословима и праву хартија од вредности. Она је написала и увод у методологију решавања случајева, а осмислила је и нову структуру и изглед практикума, тако да њен допринос у укупном штиву износи око 35%. Пошто је више од трећине старог практикума ново, те пошто му је измењена структура и изглед, реч је о новој књизи, а не о његовом другом издању.

Стање прописа – Практикум је заснован на прописима који су важили на дан 30. јуна 2012. године.*[1]

У Београду, септембра 2012. год.                          Проф. др Небојша Јовановић
                                                                                              Доц. др Мирјана Радовић

 


[1]* Практикум је допринос пројекту „Развој правног система Србије и хармонизација с правом ЕУ (правни, економски, политички и социолошки аспекти)“ Правног факултета Универзитета у Београду (нап. аут.).

  • ISBN 978-86-7630-383-0
  • Година 2012.
  • Издање прво
  • Обим 316 стр.
  • Писмо Ћирилица
  • Повез броширан
  • Формат 17x24 cm

Тренутно нема коментара купаца

Само регистровани корисници могу да пошаљу коментар