ПОСТИЗАЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ НА ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ: ИСТРАЖИВАЧКО-СТРАТЕШКА СТУДИЈА - Центар за издаваштво Правног факултета

ПОСТИЗАЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ НА ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ: ИСТРАЖИВАЧКО-СТРАТЕШКА СТУДИЈА

ПОСТИЗАЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ НА ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ: ИСТРАЖИВАЧКО-СТРАТЕШКА СТУДИЈА

Двојезична студија Постизање родне равноправности на Правном факултету Универзитета у Београду  / Achieving Gender Equality at the University of Belgrade Faculty of Law представља резултат систематског рада истраживачког тима Центра за људска права Правног факултета Универзитета у Београду на Нацрту акционог плана за постизање родне равноправности на Правном факултету Универзитета у Београду. 

Више детаља


900 РСД

Аутори су прикупили и размотрили статистичке показатеље од значаја за примену начела родне равноправности на Правном факултету, од полне структуре студената који су уписали и завршили све студијске програме на Факултету, преко полне структуре запослених и учесника конкурса за изборе у наставничка и сарадничка звања, просечног периода које мушкарци и жене проводе у одређеним звањима и разлика у зарадама мушкараца и жена, до полне структуре управе Правног факултета. Осим тога, емпиријско истраживање је укључило и анализу података прикупљенх на основу упитника о вредносним ставовима, оцени стања и разумевању разних аспеката родне равноправности наставникā/ца и сарадникā/ца Правног факултета. Чланови истраживачког тима су, такође, детаљно размотрили и критички преиспитали меродавне изворе међународног и унутрашњег права, а затим изучили и велики број акционих планова и стратегија за постизање родне равноправности на страним универзитетима, као и њихове правилнике и стратегије за спречавање и заштиту од сексуалног узнемиравања студената/ткиња и запослених. На основу тако добијених увида, чланови истраживачког тима израдили су Нацрт акционог плана за постизање родне равноправности на Правном факултету Универзитета у Београду, с предлогом мера у вези са следећим областима: 1) правни и институционално-организациони оквир (установљење функције Факултетског повереника за равноправност и поверљивих саветника; анализа, критичко преиспитивање и измена општих аката Правног факултета у циљу стварања услова за постизање родне равноправности; родна равнотежа у запошљавању наставникā/ца и сарадникā/ца; унапређење заштите од родне дискриминације лица која обављају стручне, административне и техничке послове; стварање услова за делотворно помирење професионалних и породичних дужности запослених; подршка студентима с породичним дужностима); 2) образовно-сазнајни оквир (увођење обавезног образовања о начелима и вредностима родне равноправости и борбе против дискриминације и сексуалног узнемиравања; преиспитивање студијских програма, силабуса и уџбеника за појединачне предмете из родне перспективе); 3) културолошки оквир (истраживање скале родно заснованих стереотипа и предрасуда и елемената патријархалне матрице; борба против појединачних облика сексуалног и другог узнемиравања студената и запослених). Научно-стратешка студија садржи два главна дела Нацрта акционог плана – наративни и табеларни, као и Преднацрт правилника о спречавању и заштити од сексуалног узнемиравања. Постоји, такође, и технички додатак наративног дела, који се односи на табеларни приказ укрштања различитих фактора утицаја унутар IBM SPSS Statitstics 23.о. обраде упитника, односно документује тврдње о статистички значајним разликама по основу различитих фактора утицаја код неких од питања.

  • ISBN 978-86-7630-922-1
  • Година 2020
  • Каталогизација 29138441
  • Писмо Ћирилица/Латиница
  • Повез броширан
  • Формат 22x24 cm

Тренутно нема коментара купаца

Само регистровани корисници могу да пошаљу коментар