ГРУПЕ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА - Центар за издаваштво и информисање Правног факултета

ГРУПЕ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА

ГРУПЕ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА

Књига је монографско дело студијске природе, јер се детаљно бави свим  питањима  група привредних  друштава.  Разматрања  сложених проблема у предмету којим се књига бави заснивају се првенствено на упоредно правном  методу, јер се објашњавају правила већег броја земаља, као што је  Сједињенe Америчкe Државe, Немачка, Француска, Британија, Хрватска или Словенија...

Више детаља


2 100 РСД

ИЗВОДИ ИЗ РЕЦЕНЗИЈА

 

Данас нико не спори да је КОМПАНИЈСКО ПРАВО једна од најдинамичнијих правних дисциплина последњих неколико деценија, како на националним нивоима, тако и на нивоу Европске уније. Живи сведоци овако убрзаног развоја ове дисциплине су и регулатива, и правна књижевност и судска (па и арбитражна) пракса. Ову истину прати истовремено и друга истина да је у корпусу компанијског права једна од најживљих области  управо и област групе привредних друштава, што је управо и тематика ове монографије доценткиње Правног факултета Универзитета у Београду Татјане Јевремовић Петровић.

Бављење проблематиком бројних правних аспеката повезивања привредних друштава представља и својеврсну храброст, одважност и увереност у моћ њихове савладивости. Нека за ово послужи само покушај евидентирања неких од тих питања, можда не и најважнијих или можда не и већинских: појам групе привредних друштава (само пословни или и са законским утемељењем); постојање или непостојање појма „интереса групе”; правни оквир појма „интереса групе” (порескоправни, рачуноводственоправни, билансноправни или и имовинскоправни- грађанскоправни); самосталност  или  несамосталност  или  полусамосталност чланица групе; „пробијање правне личности” по вертикали: контролно и подређена друштва и по хоризонтали, између самих подређених друштава; правни положај поверилаца контролног друштва и поверилаца подређених друштава; правни положај мањинских акционара (чланова) подређених друштава; одговорност органа контролног друштва том друштву и његовим повериоцима и акционарима (члановима) и њихова  одговорност подређеним друштвима и њиховим повериоцима и  акционарима (члановима); одговорност органа зависног друштва том друштву и његовим повериоцима и акционарима (члановима); могућност постојања института колективног (заједничког) стечаја групе привредних друштава;  појам контроле и контролног акционара (члана); механизми контроле (правни и фактички); појам заједничког деловања („сложна браћа”); појам повезаних лица; класификације група (по капиталу, уговору, мешовито); и слично.

Инвентарисање само неких од питања која прате институт групе привредних друштава показује сву његову сложеност. Ову сложеност и вишеслојност најбоље илуструје чињеница да деценијски покушаји хармонизације решења ових питања на нивоу ЕУ нису до данашњих дана дали  резултате и поред вишеструких покушаја доношења тзв. Девете директиве ЕУ, којом би се ова питања бар у доброј мери дигла на овај ниво и добила заједничку правну одору. С друге стране, и националне регулативе својим шаренилом (мање или више детаљно регулисање или постављање само најважнијих принципа) не дају много основа за уве- рење да је на помолу успостављање некаквог јединственог права групе привредних друштава.

Ипак, питање свих питања изузетно сложене проблематике групе привредних друштава је питање постојања или непостојања правног појма  „интереса  групе”, који  би  имао  своју формалноправну  одору? Нема  сумње  да у смислу правне  институционализације овог института постоје нека  правна решења која би говорила у прилог његовом постојању: „пробијање  правне личности” по вертикали (контролно и подређена друштва) и по хоризонтали (једно зависно друштво – друго зависно друштво); консолидовани биланс унутар групе друштава са одређеним процентом капитал учешћа контролног друштва у подређеним друштвима; јединственост субјеката у смислу права конкуренције; избегавање двоструког  опорезивања дивиденде на нивоу подређених друштава и потом на нивоу контролног друштва; одговорност органа контролног друштва и свом  друштву и под одређеним претпоставкама и зависним друштвима (посебно  друштвима под непосредним управљањем контролног друштва); неке форме заједничког (колективног) стечаја групе привредних друштава у одређеним  случајевима и  под одређеним претпоставкама; и слично. Све ово, међутим, не може води- ти закључку да је група привредних друштава један правни субјект са једном имовином у грађанскоправном смислу, са једном одговорношћу, са јединственим повериоцима и јединственим дужницима, са заједничким акционарима (члановима), са јединственим органима и општим актима. С друге стране, све ово ипак може водити закључку да не постоји правна ортодоксност у смислу такве самосталности чланица групе која постоји код друштава која ни по којем основу нису повезана у неку групу  друштава. Чланице групе међусобно (по хоризонтали) и према контролном  друштву (по вертикали) нису „трећа лица”, већ део једне својеврсне правне заједнице са одређеним правима и обавезама и према другим чланицама (зависним, подређеним, управљаним) и посебно према контролном (надређеном, управљачком, матичном) друштву.

Колегиница Татјана Јевремовић Петровић је, бавећи се проблематиком групе привредних друштава, управо сва ова и бројна друга питања уочила, дајући им одговарајућу правну димензију и значај у контексту општих других института компанијског права. Њене анализе засноване су на, рекло би се, скоро целокупној релевантној упоредноправној грађи, правним изворима и судској пракси (енглеској, француској, немачкој). Таква обухватност и продубљеност исходила је и одговорима који имају изузетну правну вредност за компанијскоправни живот у Србији, посебно имајући у виду да је реч о систематском правном делу првенцу обраде овог правног  института у нас. Ауторка је изузетно успешно изашла на крај и са сложеношћу овог института и са бројношћу отворених питања, те, напослетку, и не подлежући еуфорији, која је присутна у неким научним круговима, правне промоције института „интереса групе”, дајући му одмерену и реалну правну димензију. Задовољство ми је да, отуда, препоручим објављивање ове научне монографије која ће попунити нетолерантну правну празнину која у овој области постоји у српској правној књижевности.

 

 

Академик проф. др Мирко Васиљевић
редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду

 

 

***

 

Књига је монографско дело студијске природе, јер се детаљно бави свим  питањима  група привредних  друштава.  Разматрања  сложених проблема у предмету којим се књига бави заснивају се првенствено на упоредно правном  методу, јер се објашњавају правила већег броја зе- маља, као што је  Сједињенe Америчкe Државe, Немачка, Француска, Британија, Хрватска или Словенија. Посебна пажња је усмерена на право ЕУ и на српско право, а нарочито на Закон о привредним друштвима из 2011. год. Списатељица користи изузетно обимну и ваљану правну књижевност на енглеском, немачком, француском и српском језику. То указује на обиман истраживачки  рад који је др Јевремовић Петровић обавила да би написала ову књигу. Исход тога су бројна и ваљано утемељена научна објашњења свих односа који се јављају у вези са групама (повезивањима) привредних друштава. Цитати литературе и прописа у фуснотама су тачни и на одговарајућим местима у штиву.

Најзад, треба истаћи још три разлога због којих књига заслужује похвалу и објављивање, од којих се прва два тичу научног значаја овог дела, а  трећи се тиче његовог практичног значаја. Први разлог је тај што је правна књижевност у свету уопште, а посебно у Србији сиромашна статусноправним научним делима која се тичу група привредних друштава. У Србији је ово прво велико и системско дело које се бави статусноправном  тематиком групација  привредних  друштава. Други разлог се састоји у томе што списатељица у многим питањима критикује правна решења не само у српском праву, него и у страним правима. Тиме свакако може да утиче на отклањање бројних слабости у праву Србије у питању група компанија. Трећи разлог је тај што се у књизи разматра и судска пракса, чиме доприноси не само науци, већ и правној пракси. Стога може да се очекује да ће ова књига утицати и на судове у заузимању њихових ставова у пресуђивању спорова који се тичу група друштава.

Штиво доц. др Татјане Јевремовић Петровић, под насловом „Групе привредних друштава”, задовољава највише критеријуме за монографију студијске природе о теми на коју се односи. Отуда са изузетним задовољством препоручујем издавачу да је прихвати, одштампа и пусти у продају, јер ће му служити на велику част.

 

 

Проф. др Небојша Јовановић
редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду

  • ISBN 978-86-7630-509-4
  • Година 2014.
  • Обим 522 стр.
  • Писмо ћирилица
  • Повез броширан
  • Формат 16x24 cm

Тренутно нема коментара купаца

Само регистровани корисници могу да пошаљу коментар