ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ЗАПОСЛЕНИХ У СТЕЧАЈНОМ ПОСТУПКУ - Центар за издаваштво и информисање Правног факултета

ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ЗАПОСЛЕНИХ У СТЕЧАЈНОМ ПОСТУПКУ

ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ЗАПОСЛЕНИХ У СТЕЧАЈНОМ ПОСТУПКУ

Заштита запослених се, пре свега, везује за заштиту потраживања која они имају према свом послодавцу. Обим и врста ових потраживања варира, али је једно сигурно – готово ниједан правни систем није равнодушан на потребе запослених у случају стечаја њиховог послодавца.

Више детаља


600 РСД

Увод

У тржишној привреди и конкуренцији привредних субјеката могу опстати само они који су успешни у по­словању. Ако компанија не може да се избори са захтевима које јој тржиште намеће, она најчeшће покреће поступак свог престанка. Продаје се имовина, повериоци се намирују у одговарајућој сразмери, јер по правилу нема довољно средстава за њихово потпуно намирење.

Финансијске тешкоће компаније, а посебно њен престанак погађају широки круг лица. Ту су пословни партнери са којима је учествовала на тржишту, њени снабдевачи, банке које су јој давале средства за финансирање пословних подухвата, потрошачи којима је пружала своје услуге, и у крајњој линији и друштво чији је интегрални део била. Иако ефекти финансијских тешкоћа привредног субјекта могу негативно утицати на све ове категорије субјеката, највише су погођени његови запослени. Запослени су чврсто везани за компанију – она је извор њихових прихода, она им обезбеђује средства за достојанствен живот и издржавање породице. Реч је о хетерогеној категорији лица различитог образовања, знања, искуства. Они сами ретко када могу да се заштите од потенцијалних и(ли) постојећих ризика са којима се компанија сусреће у обављању своје делатности. Зато је право узело задатак на себе да им омогући највећи могући степен заштите, јер незадовољство запослених може значити социјалне немире, који могу да се прошире и на друге категорије субјеката који сматрају да су им права угрожена или недовољно заштићена.

Заштита запослених се, пре свега, везује за заштиту потраживања која они имају према свом послодавцу. Обим и врста ових потраживања варира, али је једно сигурно – готово ниједан правни систем није равнодушан на потребе запослених у случају стечаја њиховог послодавца. Неки правни системи заштиту пружају кроз привилегован статус који потраживања запослених добијају у стечајном поступку, други установљавају гарантне институције које треба да заштите потраживања, а постоје и земље које познају оба система заштите. Како год да се заштита обезбеђује, јасно је да је право препознало потребу да запосленима пружи подршку и помоћ, а посебно ако услед отварања стечајног поступка остану без посла. Заштита права запослених у случају стечаја послодавца је сплет норми стечајног, радног законодавства и права социјалне сигурности.

Како стечајни поступак може да се спроведе путем банкротства или реорганизације, у овом раду смо се позабавили положајем запослених у оба случаја.

У оквиру Главе 1 обрађена су питања која се односе на положај запослених као поверилаца у стечају. У Делу 1 се обрађују општа питања која се тичу појма и сврхе стечајног поступка и подела поверилаца у стечају. Након тога, такође у оквиру општег дела, обрађена су општа питања привилегованог положаја запослених, положај запослених као стечајних поверилаца и поверилаца стечајне масе. У оквиру Дела 2 приказано како је заштита регулисана на међународном нивоу, на територији Републике Србије (историјски приказ и актуелна решења) и земаља у региону. Потом су укратко објашњени недостаци система привилегија и дат је кратак резиме положаја запослених као поверилаца у стечају, уз указивање решења која треба применити у нашем праву.

Глава 2 обрађује питања заштите потраживања запослених путем гарантне институције. Приказано је како се заштита остварује на нивоу међународног права, затим регионалног, тачније европског права (комунитарног и некомунитарног), потом на територији Србије и земаља у региону. На крају је указано на недостатке и проблеме који се могу појавити у случају гарантних тела и дат је кратак резиме решења која постоје у нашем праву и праву земаља у региону, са посебним освртом на нека од питања на које наше законодавство није дало одговор.

Глава 3 се бави питањем дејства отварања стечајног поступка на уговоре о раду – да ли отварањем стечајног поступка аутоматски престаје радни однос или је стечај само разлог за отказ уговора о раду. Дат је историјски приказ кроз законе који су важили на територији Србије, решења позитивног права, као и решења која познају земље у региону. На крају је дат кратак резиме третмана уговора о раду у случају отварања стечајног поступка и указано на проблеме и потенцијална решења у нашем праву.

Глава 4 се бави положајем запослених у поступку реорганизације, као релативно новог института нашег сте­чајног права који покушава да кроз одређене мере омогући опстанак дужника и његово поновно укључивање у привред­ни живот.

Како данас компаније све више послују и изван граница земље свог седишта, битно је да постоји систем стечајног права који ће омогућити да се нађе равнотежа у заштити интереса свих учесника у поступку. У Глави 5 је укратко обрађен овај проблем и указано је на приступе који постоје у његовом третирању.

 

  • Формат 14x20 cm
  • Повез броширан
  • Писмо ћирилица
  • Обим 233 стр.
  • Година 2013.
  • ISBN 978-86-7630-472-1

Тренутно нема коментара купаца

Само регистровани корисници могу да пошаљу коментар