СТАРИ СРБИ И СРПСКА ПРАОТАЏБИНА - Центар за издаваштво и информисање Правног факултета

СТАРИ СРБИ И СРПСКА ПРАОТАЏБИНА

СТАРИ СРБИ И СРПСКА ПРАОТАЏБИНА

Резултат логичног посматрања на основу постојећих факата yмногоме би ce разликовао од старог раширеног мишљења које je владало некада, па влада још и данас код широких кругова, па и код научника, о старој словенској прошлости.

Више детаља


370 РСД

Резултат логичног посматрања на основу постојећих факата yмногоме би ce разликовао од старог раширеног мишљења које je владало некада, па влада још и данас код широких кругова, па и код научника, о старој словенској прошлости.
Наука je грешила нарочито y томе што je, уместо да ce држи постојећих факата, стајала под сугестијом извесних филозофских теорија, нарочито оне, коју je изнео Хердер y своме делу: Ideen zur Philosophie der Menschheit и које ce y разном облику понављају до данас. Један од ових облика je такозвана идеја о словенском месијанизму, о неком словенском демократском и човечанском духу, који ће y будућности препородити човечанство. Треба да ce ослободимо свих априористичких филозофских излагања и радимо само с историјским фактима и историјском логиком.

  • ISBN 978-86-7630-430-1
  • Година 2013.
  • Обим 82 стр.
  • Писмо Ћирилица
  • Формат 15x24 cm

Тренутно нема коментара купаца

Само регистровани корисници могу да пошаљу коментар