ИСКЉУЧИВА ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ И СЛОБОДНА КОНКУРЕНЦИЈА - Центар за издаваштво и информисање Правног факултета

ИСКЉУЧИВА ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ И СЛОБОДНА КОНКУРЕНЦИЈА

ИСКЉУЧИВА ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ И СЛОБОДНА КОНКУРЕНЦИЈА

У овој књизи изложени су резултати вишегодишњег истраживања које је аутор у великој мери реализовао у образовним и научно-истраживачким установама у Паризу и Стразбуру. Значајан део истраживања за потребе писања овог рада обављен је и на Макс Планк Институту за право интелектуалне својине и право конкуренције у Минхену...

Више детаља


1 100 РСД

ПРЕДГОВОР

Монографија „Искључива права интелектуалне својине и слободна конкуренција“ др Душана Поповића, доцента Правног факултета Универзитета у Београду, представља у нашој правној литератури дело првенац, које се бави суптилним изучавањем односа искључивих права интелектуалне својине и прописа о заштити конкуренције, као модерне теме савремене, све глобализованије економије. Кретања у овим правним областима, посебно у пракси примене прописа о заштити конкуренције од стране регулаторних тела за заштиту конкуренције, крећу се све више ка својеврсном спољњем ограничавању права интелектуалне својине кроз примену прописа о заштити конкуренције. Насупрот тој пракси, аутор с правом истиче и успешно брани став да однос између ове две сфере не мора нужно бити у својеврсној дисхармонији. Напротив, аутор низом примера доказује постојање финог склада у односу прописа и праксе заштите конкуренције и искључивих права интелектуалне својине, као што низом примера такође доказује и нежељени „уплив“ права конкуренције у систем правне заштите интелектуалних добара.

Први део рада аутор посвећује анализи спровођења забране рестриктивних споразума у односу на титуларе искључивих права интелектуалне својине. Ово аутор чини првенствено анализом праксе Европске комисије и Суда правде и Општег суда ЕУ. Аутор констатује да сама искључива права интелектуалне својине не могу бити предмет преиспитивања, али да поједина овлашћења из тих права могу бити у својеврсној колизији са идејом рестриктивних споразума, као начелно забрањених. У овом смислу предмет анализе аутора су бројне уговорне клаузуле из овлашћења субјективног права интелектуалне својине: клаузула искључивости, клаузула поверљивости, клаузула забране конкурисања, клаузула поштовања квалитета уговорног производа и сл.

У наредном поглављу аутор посебно обрађује спровођење забране доминантног положаја у односу на учеснике на тржишту који су титулари искључивих права интелектуалне својине. Аутор одређује доминантни положај кроз одређење релевантног тржишта у конкретном случају (указујући на проблеме дефинисања тржишта производа на које се односи заштита права интелектуалне својине, посебно са становишта праксе бројних европских институција). Ставови аутора по овим питањима врло често се не подударају са владајућом праксом ових институција, чиме се испољава интелектуална храброст и зрелост за аргументовану расправу.

Други део ове монографије бави се првенствено анализом спорних случајева примене прописа о заштити конкуренције на учеснике на тржишту који су носиоци права интелектуалне својине. Аутор посебну пажњу, притом, посвећује институту принудне лиценце и институту паралелне трговине.

Анализирајући принудну лиценцу, аутор посебно сагледава домете новог српског Закона о патентима из 2011. године, као и праксу у САД и ЕУ, где се неретко „додељује“ принудна лиценца у поступцима који се воде поводом заштите конкуренције (поступци, на пример, утврђивања злоупотребе доминантног положаја врло често исходе са „доделом“ принудне лиценце као мером отклањања повреде конкуренције). Према оваквој пракси аутор има, с правом, критичку дистанцу, с обзиром на то да овде нема јасних и прецизних критеријума и то често може да води превеликој дискреционој моћи у процени „посебних околности“.

Аутор анализира и феномен паралелне трговине кроз праксу европских институција, констатујући да „исцрпљење“ права интелектуалне својине врло често спречава титулара да се супротстави паралелној трговини. У том смислу вредна пажње су разматрања аутора о дозвољености радњи носиоца права интелектуалне својине којима се ограничава или спречава паралелна трговина.

Коначно, задовољство ми је да истакнем да монографија доц. др Душана Поповића „Искључива права интелектуалне својине и слободна конкуренција“ представља, иако у нашим условима пионирски подухват, изузетно квалитетно научно штиво, како са становишта доприноса науци и струци права интелектуалне својине и права конкуренције, тако и посебно са становишта потреба нашег законодавца и наше пословне и судске праксе. Богатство упоредноправне анализе, богатство анализе релевантних одлука водећих судова, пре свега ЕУ, као и регулаторних тела у овим областима, те аргументација и научна фундираност анализе, својствени су само истинским заљубљеницима у науку и научним ентузијастима, у које, без икакве сумње, спада и поред своје релативне младости и аутор ове монографије. Чини ми, отуда, својеврсну част што сам рецензент ове монографије и што сам тиме у прилици да и у том својству препоручим њено објављивање.

25. јул 2012. године        Др Мирко Васиљевић,
декан и редовни професор
Правног факултета
Универзитета у Београду


 

 

НАПОМЕНА АУТОРА

У овој књизи изложени су резултати вишегодишњег истраживања које је аутор у великој мери реализовао у образовним и научно-истраживачким установама у Паризу и Стразбуру. Значајан део истраживања за потребе писања овог рада обављен је и на Макс Планк Институту за право интелектуалне својине и право конкуренције (Max-Planck-Institut für Immaterialgüter– und Wettbewerbsrecht) у Минхену, где је аутор боравио у јесен 2010. године, као стипендиста Макс Планк друштва (Max-Planck-Gesellschaft). Аутор би желео да се захвали научном саветнику Института за право интелектуалне својине и право конкуренције др Беатриз Конде Галего (Beatriz Conde Gallego), која му је била ментор током боравка на овом институту, на веома корисним сугестијама у вези са писањем рада.

Посебну захвалност аутор дугује својим професорима др Весни Бесаровић, др Мирку Васиљевићу и др Слободану Марковићу, са којима има част и задовољство да сарађује на Правном факултету Универзитета у Београду, на томе што су прихватили да буду рецензенти ове монографије и својим корисним и вредним запажањима допринели њеном квалитету. Аутор се захваљује и уваженим професорима др Божину Влашковићу, редовном професору Универзитета у Крагујевцу, и др Душану Николићу, редовном професору Универзитета у Новом Саду, који су му, у својству рецензената, такође упутили вредне сугестије.

  • Повез броширан
  • Писмо ћирилица
  • Обим 284 стр.
  • Издање прво
  • Година 2012.
  • ISBN 978-86-7630-391-5

Тренутно нема коментара купаца

Само регистровани корисници могу да пошаљу коментар